" آزمایشگاه ها "

                                                            آزمایشگاه های پژوهشی عمومی

 * دانشکده

ردیف نام فارسی آزمایشگاه  Laboratory Name
1 آزمایشگاه آنالیز Analytical  Research Lab
2 آزمایشگاه مهندسی سطح Surface Engineering Research Lab
3 آزمایشگاه ازدیاد برداشت EOR Lab

 * مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست

ردیف نام فارسی آزمایشگاه  Laboratory Name
1 آزمایشگاه آنزیم Enzyme Lab 
2 آزمایشگاه آنالیز 1 Analytical Lab 1
3 آزمایشگاه آنالیز 2 Analytical Lab 2
4 آزمایشگاه صنایع غذایی Food Technology Lab
5 آزمایشگاه فرمانتاسیون Fermentation Lab
6 آزمایشگاه فرایندهای تخمیری Fermentation Processes Lab
7 آزمایشگاه پایلوت Central Environmental Lab

                                                        آزمایشگاه های آموزشی پژوهشی

 * دانشکده

ردیف نام فارسی آزمایشگاه  Laboratory Name
1 آزمایشگاه مهندسی پلیمر Polymer Engineering Lab 
2 آزمایشگاه خواص سنگ مخزن Rock Property Lab
3 آزمایشگاه خواص سیال مخزن Fluid Property lab
4 آزمایشگاه حفاری Drilling Lab

 * مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست

ردیف نام فارسی آزمایشگاه  Laboratory Name
1 آزمایشگاه میکروبیولوژی Microbiology Lab 
2 آزمایشگاه آب و فاضلاب Water and Wastewater Lab

                                                       آزمایشگاه های پژوهشی اساتید

 * دانشکده

ردیف نام فارسی آزمایشگاه Laboratory Name
1 آزمایشگاه پژوهشی محیط زیست Environmental Research Lab 
2 آزمایشگاه پژوهشی جداسازی Separation Research Lab
3 آزمایشگاه پژوهشی کاتالیست و علم سطح Catalysis and Surface Science Research Lab
4 طراحی فرایند -ایمنی وکاهش ضایعات Center for Process Design, Safety and Loss Prevention
5 آزمایشگاه پژوهشی تشدید فرایند Process Intensification Research Lab
6 آزمایشگاه پژوهشی ترمودینامیک Thermodynamics Research Lab
7 آزمایشگاه پژوهشی شبیه سازی و کنترل Simulation & Control Research Lab
8 آزمایشگاه پژوهشی جریان بین سطحی و انتقال در محیط متخلخل Interfacial Flow and Transport in Porous Media Research Lab
9 آزمایشگاه پژوهشی کاربرد بیو پلیمرها Bio-polymer applications Research Lab
10 آزمایشگاه پژوهشی کلوئید و علم سطح Colloidal and Surface Science Research Lab
11 آزمایشگاه پژوهشی محیط های متخلخل شکافدار Fractured Porous Media Research Lab
12 آزمایشگاه پژوهشی شبیه سازی فرایندها Process Simulation Research Lab
13 آزمایشگاه پژوهشی میکروفلویدیک محیطهای متخلخل Microfluidics Research Laboratory for Porous Systems
14 آزمایشگاه پژوهشی جریان واکنش دهنده در محیط متخلخل Reactive Flow in Porous Media Research Lab
15 آزمایشگاه تحقیقاتی زیست فرایند Bio Process Research Lab
16 آزمایشگاه پژوهشی زیست فناوری Biotechnology Research Lab
17 آزمایشگاه پژوهشی مهندسی پزشکی Biomedical Engineering Research Lab
18 آزمایشگاه پژوهشی کامپوزیت های پلیمری Polymer Composites Research Lab
19 آزمایشگاه پژوهشی پایلوت فرایند Process pilot Research Lab
20 آزمایشگاه پژوهشی مهندسی نفت و مدیرت مخازن Petroleum Engineering and Reservoir Management Research Lab
21 آزمایشگاه پژوهشی نانوساختارها و مواد پلیمری پیشرفته Nano structured and advanced polymeric materials Research Lab
22 آزمایشگاه پژوهشی غشا و پیل سوختی Membrane and Fuel Cell Research Lab
23 آزمایشگاه پژوهشی انگیزش چاه Well Stimulation Research Lab
24 آزمایشگاه پژوهشی فن آوری اطلاعات و محاسبات مهندسی I.T. & Computational Engineering Research Lab

 * مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست

ردیف نام فارسی آزمایشگاه  Laboratory Name
1 آزمایشگاه پژوهشی مهندسی سلول های بنیادی Stem Cell Engineering Research Lab
2 آزمایشگاه پژوهشی داربستهای زیستی Bioprocessing Research Lab
3 آزمایشگاه پژوهشی فرآیندهای زیستی Bioprocessing Research Lab
4 آزمایشگاه پژوهشی سلولهای بنیادی Stem Cell Processing Research Lab
5 آزمایشگاه پژوهشی میکرو/نانو سامانه های زیستی Micro/Nano Bio-Systems Research Lab
6 آزمایشگاه پژوهشی کاتالیزورهای زیست محیطی Environmental Catalysis  Research Lab
7 آزمایشگاه پژوهشی آنزیم Enzyme Research Lab