عنوان   زمان برگزاری
گزارش هفته پژوهش دانشکده 1397/09/24-28
 گزارش سمینار خانم دکتر نیکی بیات 1397/10/16
گزارش سمینار آقای دکترسید سهیل منصوری 1398/2/21
مراسم انعقاد قرارداد با شرکت نفت سپاهان 1398/4/4
گزارش هفته پژوهش -آذر 1399 1399/09/25-27
وبینار Prof. Takuji Ishikawa  1399/07/24
وبینار   Asst. Prof. Dr Fadhil Sarhan Kadhim 1399/08/17
وبینار دکتر هومن ساوجی 1399/08/26
وبینار دکتر محمد علی عمادی 1399/09/23
وبینار دکتر علیرضا میقانی نژاد 1399/09/23
وبینار دکتر علی اصولی 1399/09/23
وبینار مهندس ابراهیم طالقانی 1399/09/23
وبینار Dr. Pinnelli. S. R Prasad 1399/09/24
وبینار دکتر محمد رضائی 1399/09/24
وبینار دکتر محمد تقی خانی 1399/09/24
وبینار مهندس پیمان برازجانی 1399/09/24
وبینار دکتر سعید بیان الحق 1399/09/25
وبینار دکتر ابوالفضل فراهانی 1399/09/25
وبینار دکتر طیبه حمزه لویان 1399/09/25
وبینار دکتر شاهین کرد 1399/09/25
وبینار مهندس علی اکبر ماجد 1399/09/25
وبینار دکتر غلامرضا منوچهری 1399/09/25
وبینار مهندس نبی الله میرزائی 1399/10/15