افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده در المپیاد دانشجویی مهندسی شیمی و مسابقات ملی دانشجویی فناوری نانو

روز دوشنبه مورخ 1402/10/25در جلسه هیات رئیسه دانشکده از دانشجویانی که درالمپیاد و مسابقه ملی نانوموفقیت کسب کرده اند، تقدیر شد.
اسامی برگزیدگان دانشکده درالمپیاد دانشجویی سال1402و مسابقه ملی نانوبه شرح زیر است:


المپیاد دانشجویی:
1.آقای امیرحسین یوسف نژاد: رتبۀ4کشور
2.آقای مانی محمودی: رتبه5کشور
3.آقای علی کریمی تازه آبادی: رتبه12کشور
آقایان سعید نعیمی و مهدی قنبری همراهی و منتورینگ تیم المپیاد دانشجویی را به عهده داشتند.


مسابقۀ ملی فناوری نانو:
1.آقایمحمد جواد ثقفی:جایگاه هشتم و مدال نقره بخش تحصیلات تکمیلی
2.آقای مهدی نظری: مدرس برتر
کسب این موفقیت هارا به این عزیزان تبریک می گوییم و آرزوی توفیقات روزافزون برای همۀدانشجویان عزیزداریم.