برگزاری جلسه با فعالین دانشجویی در دانشکده

روز دوشنبه مورخ ۱۵ آبان ماه ساعت 12:30جلسه ای چند ساعته بااعضای گروه های فعال دانشجویی(انجمن کیمیا-شورای صنفی-انجمن نفت-کانون آیین روشن و نشریه در دانشکده) بابرخی ازاعضای هیات رئیسه دانشکده(آقای دکتر بزرگمهری(معاونت تحصیلات تکمیلی)، آقای دکتر فاطمی(معاون آموزشی)، خانم دکتر سعادتمند(معاون  دانشجویی و فرهنگی) و خانم دکتر مشایخان(مدیر روابط عمومی)) برگزار و در موردبعضی مشکلات موجود در دانشکده بحث و تبادل نظر شد. پس از معرفی، فعالین دانشجویی به تفکیک گزارشی را از عملکرد خود ارائه دادند. از موضوعات مورد بحث، مسائل و دغدغه های آموزشی، مسایل تاسیساتی وبرگزاری فعالیت های فرهنگی بود و در ادامه مسئولین محترم دانشکده پاسخ های خود را ارائه کردندو با دانشجویان به گفتگو پرداختند.

 


​​​​​​​