موفقیت تیم دانشجویان دانشکده در کسب مقام قهرمانی در مسابقات فوتسال دانشگاه

کسب مقام قهرمانی دانشجویان در مسابقات فوتسال دانشگاه

روز دوشنبه مورخ 29 خرداد هیات رئیسه دانشکده از اعضای تیم دانشجویی فوتسال دانشکده که در مسابقات فوتسال دانشگاه به مقام قهرمانی رسیدند، تقدیر نمودند. برای تمام این عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت می کنیم.