اعضای هیئت رئیسه 

دکتر سعید جمشیدی

رئیس دانشکده

      

jamshidi@sharif.edu

دکتر سیدمبین فاطمی

معاون آموزشی

     

fatemi@sharif.edu

دکتر رامین بزرگمهری 

معاون تحصیلات تکمیلی

 

rbozorgmehry@sharif.edu

دکتر سعید عینی

معاون پژوهش وروابط بین الملل

      

saeed.eini@sharif.edu

            

دکتر مریم سعادتمند

معاون دانشجویی و فرهنگی

  

m.saadatmand@sharif.edu