اعضای هیئت رئیسه

دکتر سعید جمشیدی

رئیس دانشکده

      

jamshidi[at]sharif.edu

دکتر سیدمبین فاطمی

معاون آموزشی

     

fatemi[at]sharif.edu

دکتر رامین بزرگمهری 

معاون تحصیلات تکمیلی

 

rbozorgmehry[at]sharif.edu

دکتر سعید عینی

معاون پژوهش وروابط بین الملل

      

saeed.eini[at]sharif.edu

            

دکتر طیبه حمزه لویان

معاون دانشجویی و فرهنگی

  

thamzehlouyan[at]sharif.edu