فرم های دوره کارشناسی
فهرست دروس مهندسی شیمی
فهرست دروس مهندسی نفت
بسته آموزشی مهندسی شیمی
بسته آموزشی مهندسی نفت
نمودار آموزشی دروس کارشناسی مهندسی شیمی
نمودار آموزشی دروس کارشناسی مهندسی نفت
نمودار آموزشی دروس کارشناسی مهندسی نفت-ورودی1402 و به بعد
فرم تطبیق دانشجویان مهندسی شیمی
فرم تطبیق دانشجویان مهندسی نفت
فرم تعریف پروژه کارشناسی(Word )
فرم درخواست توصیه نامه(فرم یک و فرم دو)
فرم تغییر رشته در دانشکده (مقطع کارشناسی)
فرم تسویه حساب دوره کارشناسی
دکتر سید مبین فاطمی
معاون آموزشی

تلفن: 66165403-21 (98+)
fatemi[at]sharif.edu

فروزنده پرتوی راد
کارشناس آموزش

تلفن: 66165461-21 (98+)
partovi[at]che.sharif.ir

ردیف عنوان قدیم جدید
1 فرم تطبیق دانشجویان دورشته ای مهندسی شیمی (رشته اول)-مهندسی نفت (رشته دوم) دریافت دریافت
2 فرم تطبیق دانشجویان دورشته ای مهندسی نفت (رشته اول)-مهندسی شیمی (رشته دوم) دریافت دریافت
3 فرم تطبیق دانشجویان دورشته ای مهندسی مکانیک (رشته اول)-مهندسی شیمی (رشته دوم) دریافت دریافت
4 فرم تطبیق دانشجویان دورشته ای مهندسی مکانیک (رشته اول)-مهندسی نفت (رشته دوم) دریافت دریافت
5 فرم تطبیق دانشجویان دورشته ای مهندسی هوا و فضا (رشته اول)-مهندسی شیمی (رشته دوم) دریافت دریافت
6 فرم تطبیق دانشجویان دورشته ای مهندسی هوا و فضا (رشته اول)-مهندسی نفت(رشته دوم) دریافت دریافت
7 فرم تطبیق دانشجویان دورشته ای شیمی (رشته اول)-مهندسی شیمی (رشته دوم) دریافت دریافت
8 فرم تطبیق دانشجویان دورشته ای شیمی (رشته اول)-مهندسی نفت (رشته دوم) دریافت دریافت
9 فرم تطبیق دانشجویان دورشته ای مهندسی برق (رشته اول)-مهندسی نفت (رشته دوم) دریافت دریافت

 

دانشجویان گرامی برای کلیه درخواست های مرتبط دیگر که فرم های مربوط به آنها در سایت نیست از طریق سامانه آموزش https://ac.sharif.edu درخواست خود را از طریق منوی مربوطه ( تحصیلات تکمیلی یا خدمات آموزشی ) ثبت و ارسال کنند.