همکاران دانشکده 
زهره آهنگرارجمندی
کارشناس ازمایشگاه نفت
شماره تماس:66166403(21)
ایمیل:zarjomandi[at]che.sharif.ir
حمیدرضا ابراهیمی
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تماس:66165440(21)
ایمیل:h.ebrahimi[at]staff.sharif.ir
محسن بهمن یار
کارشناس آزمایشگاه آنالیز
شماره تماس:66166449(21)
ایمیل:bahmanyar[at]che.sharif.ir
فروزنده پرتوی راد
کارشناس آموزش
شماره تماس:66165461(21)
ایمیل:partovi[at]che.sharif.ir
سیدمحمدمجیدخلیلی اردستانی
کارشناس پژوهش
شماره تماس:66165427(21)
ایمیل:m_khalili[at]che.sharif.ir


 
محمد خلیلی
کارشناس آزمایشگاه
شماره تماس:66166415(21)
ایمیل:mohammad_khalili[at]che.sharif.ir
امیر حاجی وند
کارشناس دانشجویی
شماره تماس:66165427(21)
ایمیل:a.hajivand[at]sharif.edu
مهدیه سبحانی
کارشناس دفتر ریاست
شماره تماس:66165402(21)
ایمیل:sobhani[at]che.sharif.ir
منیژه طاهری فر
کارشناس حسابداری
شماره تماس:66165429(21)
ایمیل:taherifar@staff.sharif.ir
سعیده عسگری
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تماس:66166441(21)
ایمیل:s_asgary[at]che.sharif.ir
عباس فتحی زاده
کارشناس آزمایشگاه
شماره تماس:66165435(21)
ایمیل:fathizadeh[at]che.sharif.ir
زهرا کیاشمشکی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس:66166406(21)
ایمیل:shemshaki[at]che.sharif.ir