ارتباط با دانشکده
آدرس پستی: تهران،خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
شماره تماس با دفتر: 66165401-66165402-021
شماره فکس:۶۶۰22853-۰۲۱
کد پستی دانشگاه:۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴
صندوق پستی دانشکده:3465-۱۱۱۵۵
ایمیل دانشکده

ارتباط با دانشکده