ردیف عنوان آیین نامه
1 دستورالعمل اجرایی برنامه پسادکتری دانشکده مهندسی شیمی و نفت
2 انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر
3 پروتکل و دستورالعمل حضور در آزمایشگاه مصوب ستاد کرونای دانشگاه
4  فرم درخواست حضور و مجوز فعالیت در آزمایشگاه های پژوهشی اساتید