فرم های دوره کارآموزی
 • آیین نامه دوره کارآموزی

  دریافت
 • نکات مهم دوره کارآموزی

  دریافت
 • جدول زمان بندی دوره کارآموزی

  دریافت
 • مراحل تکمیل فرم درخواست کارآموزی

  دریافت
 • دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم پروژه و گزارش کارآموزی

  دریافت
 •  مراحل ثبت نمره و اعلام پایان دوره کارآموزی

  دریافت
 • فرم کارآموزی جدید

  دریافت
 • فرم ارزیابی کارآموزی

  دریافت
 • دستور العمل اخذ درس کارآموزی

  دریافت 
کارآموزی دوره ای است که طی آن دانشجویان رشته هایی که شرایط ورود به این دوره را دارند،ساعات کاری مشخصی را در مراکز مورد تأیید می گذرانند. انجام کارآموزی فرصتی را برای دانشجویان فراهم می آورد تا آموخته های خود را با رویه های عملی و اجرایی مورد استفاده در محیط های صنعتی و اجرایی کشور تطبیق دهند.به علاوه با طی دوره کارآموزی، دانشجویان می توانند ضمن شناخت توانایی هاو نیز سنجش آمادگی خود برای حضور در محیط های صنعتی کشور، برای رفع ضعف های احتمالی برنامه ریزی کنند.